Lichte stijging ledenaantal NGK in 2019

Het ledenaantal binnen de NGK zou in 2019 met 52 gestegen zijn tot 32.898. Er zouden 4 predikanten zijn overleden, het aantal predikanten nam toe van 79 naar 83 en het aantal kerken zou met 1 zijn gedaald. Vermoedelijk is dat de NGK-gemeente van Wieringermeer die in 2019 werd opgeheven. Een en ander neemt niet weg dat er zorgelijke ontwikkelingen zijn: de meeste NGK kerken verliezen leden alsmede ook het aantal doopleden dat openbare geloofsbelijdenis doet.

“Een fusiekerk zonder het mooie van geloven”?

Volgens prof. Fokko Oldenhuis, hoogleraar religie en recht, wordt in de concept-kerkorde van de toekomstige fusiekerk van NGK en GKV teveel en in detail geregeld. “Het is nog één dichtgetimmerde kerkorde. Gestolde angst. Het mooie van geloven, van open kerkzijn, kom ik er niet in tegen“. In de nieuwe concept kerkorde wordt z.i. te veel en in detail geregeld. “Ik vind deze aanpak volkomen achterhaald“. Ook wat betreft het laten voorgaan van een niet-predikant is de hoogleraar van mening dat daarvoor ruimte moet zijn in de kerkorde. “In de regel gaat een predikant voor, maar als een gemeente het anders wil regelen, laat daar dan ruimte voor in een kerkorde“.

Ds. L.W.G. Blokhuis sr. (†) en “alverzoening”

Een interview in het ND met Paul Blokhuis waarin hij e.e.a. vertelt over de opvatting van zijn vader, ds. L.W.G. Blokhuis over de “alverzoening”.

Hij [Paul Blokhuis] kan zich ook goed vinden in de overtuiging van zijn v​ader [wijlen ds. L.W.G. Blokhuis] dat God niet slechts enkelen redt, maar álle mensen. ‘Mijn vader had moeite met hoe in de Dordtse Leerregels wordt gesproken over de uitverkiezing. Dat het God beháágd heeft dat wie niet geloven in de hel komen. Hij wilde daar als predikant zijn handtekening niet onder zetten. Dat werd hem niet in dank afgenomen.
Mijn vader was ervan overtuigd dat God zó genadig is dat alle mensen uiteindelijk bij God mogen horen. Dat onderwerp ligt gevoelig. Het woord alverzoening is een soort vloek in de kerk. Maar ik voel me daar vanuit de Bijbel heel senang bij.
Mijn vader wees op Romeinen 5, waar Adam wordt vergeleken met Jezus. Met de eerste kwam de zonde en de dood in de wereld en de tweede heeft dat ongedaan gemaakt. De gereformeerde theologie heeft daarvan gemaakt: Jezus heeft zijn best gedaan, maar niet kunnen realiseren dat i​edereen bij God mag horen. Maar mijn vader stelde dat de tweede, de volmaakte Adam –Jezus dus – machtiger is dan de eerste, en ervoor zorgt dat iedereen er uiteindelijk bij mag horen.’

Voor alle duidelijkheid: geen enkel kwaad woord over ds. Blokhuis (zowel sr. als jr.). Beiden als docent van het NG Seminarie meegemaakt, en beide ervaren als zeer warme, betrokken, vriendelijke en bescheiden personen. Maar bovenstaande lijkt wel een aanwijzing te zijn dat de leer van de “alverzoening” binnen de NGK getolereerd wordt.