“Incest niet bij wet verbieden”

Volgens een psychologe zou je een incestueuze relatie tussen twee volwassenen niet bij de wet moeten verbieden. De redenering is als volgt: lange tijd werd homoseksualiteit volgens de wet verboden. “Weerzin” zou een belangrijke factor zijn bij het afwijzen van incest zou, net als bij homoseksualiteit. Maar aangezien homoseksualiteit steeds meer geaccepteerd wordt kunnen we het “weerzin” argument opzij schuiven. En waarom zou een “seksuele relatie tussen twee volwassen gezinsleden illegaal zijn?” Omdat er verhoogde kans is op afwijkend nageslacht? Dat geldt ook voor vrouwen boven de 40. Of omdat we instinctief een sterke afschuw voelen van seksueel contact met familieleden? De psychologe is van mening dat “wanneer het gaat om volwassen leden die dat doen met beider instemming” we dat niet als verkeerd of immoreel moet bestempelen en bestraffen. En daar staat ze niet alleen in. Volgens de Duitse Ethische Raad zou “criminalisering van seksuele relaties tussen volwassen broers en zussen” ertoe leidendat hun fundamentele vrijheden worden geschonden“. Ze pleit dan ook voor opheffing van het verbod op incest tussen volwassen familieleden met wederzijdse toestemming. Politici zouden inspelen op onze gevoelens van afschuw. Opwekken van gevoelens van weerzin zou bijvoorbeeld een negatieve t.o.v. immigranten (“vluchtelingen”?) stimuleren. Ook president Trump zou inspelen op gevoelens van “weerzin” bij het voorstellen van immigranten als een bedreiging voor onze veiligheid. Daarmee doet hij hetzelfde als chimpansees. “Weerzin zorgt ervoor dat we ons scherp afzetten tegen gemarginaliseerde groepen die als zondebok worden aangemerkt“. Ook mogen “onze persoonlijke gevoelens van afkeer” “een ander niet beperken in zijn vrijheid“. “Een aantal van onze wetten moeten herzien [worden], zodat we toleranter en vrijer zijn“. We worden toleranter “door kennis te maken met gecriminaliseerde mensen, zoals is gebeurd bij homoseksuelen. Onderwijs is ook belangrijk“. “Wij hoeven ons niet te laten leiden door biologische emoties en instincten, zoals afschuw, om onze samenleving vorm te geven. Dan leren we dat het verkeerd is om het wél te doen, omdat we weten dat walging vaak wordt gebruikt om anderen te marginaliseren, uit te sluiten en op te jagen“.

Ik durf al niet meer met de Bijbel aan te komen. In Leviticus 18:6-18 en 20:11-12 en 17-21 worden incestueuze praktijken, ook tussen volwassenen met wederzijdse instemming, afgewezen.

Mijn vraag is hoe lang Christenen die instemmen met homoseksuele praktijken het uiteindelijk kunnen volhouden om incestueuze relaties tussen volwassenen met wederzijdse instemming af te wijzen. Immers, de volgende argumenten zouden aangevoerd kunnen worden:

  1. Abraham was getrouwd met zijn halfzus (Gen. 20:12).
  2. Lot verwekte, weliswaar niet geheel vrijwillig, kinderen bij zijn 2 dochters (Gen. 19:30-38).
  3. De vader van Mozes, Amram, was getrouwd met zijn tante Jochebed (Ex. 6:19).
  4. Betroffen de verboden in Lev. 18 en 20 niet de excessen? Of waren ze in het kader van de “afgodendienst”?.
  5. De Bijbelschrijvers waren niet op de hoogte van een incestueuze “oriëntatie”.
  6. Jezus, maar ook de apostelen, zeiden er niets over.
  7. Wat zou er mis mee zijn zolang het is “in liefde en trouw”?
  8. We zijn allemaal zondaars.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.