LKP teleurgesteld in besluit homoseksualiteit CGK

Het “Landelijk KoördinatiePunt groepen kerk en homoseksualiteit” heeft teleurgesteld gereageerd op het besluit inzake homoseksualiteit van de CGK. Lees het gehele artikel op

http://www.lkp-web.nl/index.php/nieuwsberichten/233-teleurstellend-besluit-christelijke-gereformeerde-kerken-over-homoseksualiteit

LKP schrijft over het besluit van de CGK: “Ook nieuwere bijbels-theologische en hermeneutische inzichten die in andere kerken tot positievere besluiten aanleiding hebben gegeven, worden te gemakkelijk aan de kant geschoven. Uit deze inzichten blijkt, en het rapport beaamt dit, dat het onmogelijk is ‘een rechte lijn te trekken’ tussen de tijd van de Bijbel en de huidige tijd. Dit zou tot terughoudendheid moeten leiden, zeker waar vanwege de kerk een ethische waardering van de levens van mensen aan de orde is. Helaas is van deze noodzakelijke terughoudendheid in het rapport weinig terug te vinden.”

Maar in het rapport lezen we op pag. 41:

“De besproken Bijbelteksten daarentegen spreken niet uitdrukkelijk over een seksuele  gerichtheid, wel over een gedrag. Daarin komt de tijdbetrokkenheid van de Schrift tot uiting. De wetenschap van de psychologie, de aandacht voor de zelfstandigheid van het individu en de discussie over gelijkgeslachtelijke relaties ontstonden later. Dit houdt echter niet in dat we de betekenis van de Schrift mogen opsluiten in de toenmalige tijd. De woorden van de Bijbelschrijvers hebben een betekenis die uitgaat boven hun eigen tijd en context. Daarom kunnen we niet zondermeer zeggen dat wij meer weten dan de Bijbel. Zijn tijdbetrokkenheid op dit punt brengt ons niet tot een andere conclusie dan die wij tot dusver hebben geformuleerd.

LKP schrijft verder: “Bovendien geeft een enkel Bijbelse uitleg onvoldoende blijk van erkenning van het doorgaande werk van de Heilige Geest ook in deze tijd.”

Een intrigerende zin die vragen oproept. Wat wordt bedoeld met “het doorgaande werk van de Heilige Geest ook in deze tijd” dat blijkbaar homoseksualiteit in onze tijd ook voor de kerken aanvaardbaar zou moeten maken? Christenen aanvaarden de gehele Bijbel als geïnspireerd door de Heilge Geest. Deze Bijbel, hoe moeilijk ook te accepteren door sommigen, wijst homoseksuele praktijken consequent af. Is het dan niet zeer opmerkelijk zijn als deze praktijken in onze tijd door dezelfde Heilige Geest acceptabel genoemd zouden mogen en kunnen worden?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.