Kerk en homoseksualiteit

Volgens dr. B. Loonstra voegt de CGK het in november 2013 genomen standpunt over homoseksualiteit in feite toe aan de belijdenisformulieren en is er weinig ruimte meer voor hen die op dezelfde basis anders denken over dit onderwerp.

http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/dr_loonstra_cgk_voegen_homostandpunt_toe_aan_standaard_orthodoxie_1_788631

http://www.bertloonstra.nl/logboek/homobesluit-1/

Dit lijkt te suggereren dat dr. Loonstra beweert dat de Bijbel niet duidelijk en eenduidig zou zijn over homoseksualiteit. Verder lijkt hij, gezien zijn citeren van Marion L. Soards, er moeite mee te hebben dat een kerk als geheel zich uitlaat over de aanvaardbaarheid van homoseksueel gedrag van gemeenteleden omdat dit neerkomt op een beslissing over het gezag van de Bijbel in het leven van de kerk. Een afwijkend standpunt over homoseksualiteit wordt dan een dwaling.

De Bijbel is m.i. heel duidelijk wat betreft haar afwijzen van homoseksueel gedrag. Niet alleen raakt het homostandpunt onze opvattingen over het gezag van de Bijbel. Ook de helderheid van de Bijbel is in het geding (zie art. 7 van de NGB, dat spreekt over de volkomenheid van de Bijbel). Blijkbaar laat de Bijbel zich niet duidelijk en helder uit over homoseksualiteit. Welke discussie moet daar nog over plaatsvinden?

Met het onaanvaardbaar vinden van zaken als dronkenschap zouden we minder moeite hebben. Wat betreft homoseksualiteit is de druk vanuit onze maatschappij en cultuur groot om dit als aanvaardbaar te zien. Maar christenen, voor wie de enige grondslag van hun leer en leven het betrouwbare en gezaghebbende Woord van God, de Bijbel, is, zouden deze druk moeten weerstaan en er niet aan toe geven. Sola Scriptura. Want is de basis van hen die homoseksualiteit aanvaardbaar achten werkelijk dezelfde als die van hen die homoseksualiteit onverenigbaar met de Bijbel vinden?

Dit besluit van de CGK is niet iets toevoegen aan de standaard orthodoxie maar meer een logisch gevolg van de orthodoxie zoals verwoord in onze belijdenisgeschriften. Wat dr. Loonstra moet aantonen is dat de Bijbel ruimte open laat voor homoseksuele relaties “duurzaam en in liefde en trouw”. Zolang hij dat nog niet op overtuigende wijze heeft gedaan, is juist hij m.i. degene die wat aan de belijdenis toevoegt…..

1 thought on “Kerk en homoseksualiteit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.