Natuurwetenschap en christelijk geloof

Prof. dr. J.P. Sloot, hoogleraar klinische pathalogie, vraagt respect voor de natuurwetenschappen. Hij betoogt: “Wie de dood in het dierenrijk een gevolg van de zondeval noemt, maakt het geloof onaanvaardbaar voor natuurwetenschappers”.

Lees het volledige artikel in: http://www.refdag.nl/opinie/toon_respect_voor_natuurwetenschappen_1_787834

De natuurwetenschappelijke theoriën over het ontstaan van het heelal, de aarde en het leven botsen duidelijk met wat de Bijbel als Gods Woord ons daar over leert. Gen. 1 leert duidelijk dat God alles “zeer goed” heeft geschapen. De dood heeft duidelijk geen plaats in Gods scheppingswerk.

In de evolutietheorie is de dood een noodzakelijk gegeven. Al die honderden miljoenen jaren sinds het vermeende spontaan ontstaan van het leven moeten ontelbaar veel levende wezens zijn gestorven. Door een ziekte, een natuurlijke of zelfs een gewelddadige dood.

De Bijbel laat in Genesis zien dat alle mensen af stammen van het eerste mensenpaar Adam en Eva. Dat wordt bevestigd door het geslachtsregister in Luk. 3:23-38. Adam wordt daar immers “de zoon van God” genoemd. Ook Paulus sluit hier bij aan als hij zegt:

Hand. 17:26: “Hij [God] heeft uit één enkele het gehele menselijke geslacht gemaakt om op de ganse oppervlakte der aarde te wonen en Hij heeft de hun toegemeten tijden en de grenzen van hun woonplaatsen bepaald”

De Bijbel maakt ons verder in Gen. 3 duidelijk dat de dood er gekomen is door de zonde van de eerste mens. Paulus trekt die lijn door in zijn brieven als hij schrijft:

Rom. 5:12-19: “12 Door één mens is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood, en zo is de dood voor ieder mens gekomen, want ieder mens heeft gezondigd. 13 Er was al zonde in de wereld voordat de wet er was; alleen, zonder wet wordt er van de zonde geen rekening bijgehouden. 14 Toch heerste de dood in de tijd van Adam tot Mozes over alle mensen, ook al begingen ze met hun zonden niet dezelfde overtreding als Adam. Nu is Adam de voorafbeelding van hem die komen zou. 15 Maar de genade gaat zijn overtreding verre te boven. Door de overtreding van één mens moesten alle mensen sterven, maar de genade die God aan alle mensen schenkt door die ene mens, Jezus Christus, is veel overvloediger. 16 Dit geschenk gaat het gevolg van de zonde van één mens verre te boven, want die ene overtreding heeft tot veroordeling geleid, maar de genade die na talloze overtredingen geschonken werd, heeft tot vrijspraak geleid. 17 Als de dood heeft geheerst door de overtreding van één mens, is het des te zekerder dat allen die de genade en de vrijspraak in zo’n overvloed hebben ontvangen, zullen heersen in het eeuwige leven, dankzij die ene mens, Jezus Christus. 18 Kortom, zoals de overtreding van één enkel mens ertoe heeft geleid dat allen werden veroordeeld, zo zal de rechtvaardigheid van één enkel mens ertoe leiden dat allen worden vrijgesproken en daardoor zullen leven. 19 Zoals door de ongehoorzaamheid van één mens alle mensen zondaars werden, zo zullen door de gehoorzaamheid van één mens alle mensen rechtvaardigen worden.”

1 Kor. 15:20-22: ” 20 Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, als de eerste van de gestorvenen. 21 Zoals de dood er is gekomen door een mens, zo is ook de opstanding uit de dood er gekomen door een mens. 22 Zoals wij door Adam allen sterven, zo zullen wij door Christus allen levend worden gemaakt.”

De zondeval veronderstelt dat er een periode is geweest dat de mens zonder zonde is geweest. Als de mens door evolutie is ontstaan, dan is de vraag hoe de mens zondig is geworden, lastiger te beantwoorden. In de evolutie is de dood niet een gevolg van de zonde, maar is noodzakelijkerwijs deel van het evolutieproces.

De Bijbel en de atheïstische natuurwetenschappelijke uitgangspunten gaan daarom overduidelijk niet samen.

Uiteraard moeten wij respect tonen voor de natuurwetenschappen. Maar ook voor de Bijbel en wat zij leert. Wie de Bijbel en evolutie (dat duidelijk tegen de Bijbel ingaat) wil laten samengaan (theïstische evolutie) komt onherroepelijk in problemen met de Bijbel zelf.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.