Conceptbrief bezwaard vrijg. aan kerkenraden

De bezwaarden binnen de GKV hebben een conceptbrief opgesteld die gemeenteleden kunnen sturen naar hun kerkenraad. In deze brief wordt de kerkenraad gevraagd een standpunt in te nemen wat betreft de toenadering tot de NGK. Enkele citaten uit de brief:

Ook is te wijzen op de opvattingen over de Heilige Schrift van drs. H. De Jong, die strijdig zijn met wat we in art. 5 NGB belijden over het gezag van de Heilige Schrift. Hij heeft herhaaldelijk bepleit om wat het Schriftgezag betreft ‘een stapje terug’ te doen. Nog in 2010 legde hij verantwoording daarvan af in zijn boekje De weg, tien stellingen over de bijbel. Daarin bepleit hij meer ruimte voor Schriftkritiek. Hij stelt weliswaar dat de bijbel voor hem het Woord van God blijft, maar daarbij denkt hij ‘vooral aan de hoofdlijn zoals die door heel de bijbel heen gemakkelijk te herkennen is’ (49). Hij ziet ruimte om Gen. 1-11 op te vatten als een ‘historische werkelijkheidsbeschrijving (… ) op de wijze van de profetie: geestelijk, symbolisch, met gebruikmaking van eigentijdse beelden en sterk samenvattend…’ (13). Het verhaal van de zondeval is door de Geest vormgegeven ‘oud traditiegoed’. ‘Dat bijvoorbeeld de figuur van Adapa uit de oude Babylonische mythe misschien model gestaan heeft voor de bijbelse Adam vind ik een bruikbaar vermoeden’ (12). De voorbeelden zouden te vermenigvuldigen zijn (bijv. met hoe De Jong omgaat met Paulus’ onderwijs over homoseksualiteit). Het is veelzeggend dat de NGK hem geëerd heeft door een leerstoel in te stellen die naar hem genoemd is en daarop een opvolger heeft benoemd (dr. J. Dekker) die nadrukkelijk in deze lijn verder wil werken.
…..
In de derde plaats is het ons bekend dat binnen de NGK de homoseksuele leefwijze geaccepteerd is. Deze kerken bestuderen zelfs de mogelijkheid of homoseksuelen ook als ambtsdragers kunnen worden toegelaten.

Om te voorkomen dat wij slechts bezwaren aandragen tegen wat er in de NGK gebeurt, wijzen wij op het volgende. Op een eendaags Congres te Kampen in januari 2012 is voorgesteld om de oefening van tucht inzake homoseksueel samenlevende broeders en/of zusters voorlopig uit te stellen. Deze zaak die in de NGK reeds beslist is, wacht binnen de GKv al geruime tijd op een uitspraak. De generale synodes van Zwolle 2008 en van Harderwijk 2001 kregen te maken met enkele situaties waarover haar oordeel gevraagd werd. Dit oordeel hield duidelijk in dat toelating tot het heilig avondmaal niet te rijmen viel met een homoseksuele levensstijl.

Het is te hopen dat de kerkenraden van de GKV zich iets van deze brief aantrekken. Het zou nog mooier zijn als ook de NGK zich door deze brief wakker zou laten schudden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.