Edudivers: niet in gesprek gaan met gelovigen over homoseksualiteit

Op de website van Edudivers worden voorlichters aangeraden om niet in gesprek te gaan met “fundamentalistische gesprekpartners” en “gelovigen” over wat de Bijbel te zeggen heeft over homoseksualiteit. M.n. de volgende zin is wel heel erg merkwaardig:

In het algemeen wordt daarom aangeraden om met gelovigen niet in discussie te gaan over de bijbel, maar over medemenselijkheid, onderling respect en de emoties die zij (en homoseksuelen) ervaren rond homoseksualiteit.

Wat deze zin lijkt te suggereren is dat de Bijbel niet gaat over “medemenselijkheid”, “onderling respect” en “emoties”.

Kennelijk is men of niet goed op de hoogte van wat in de Bijbel staat over homoseksualiteit. In de Bijbel wordt homoseksualiteit niet afgewezen vanwege een gebrek aan “medemenselijkheid”,  gebrek aan “onderling respect” of “emoties”. Wie homoseksualiteit op grond van de Bijbel afwijst wordt bestempeld als een “fundamentalistische gesprekspartner”. In de Bijbel wordt homoseksualiteit juist afgewezen omdat God seksualiteit anders heeft bedoeld: alleen tussen de man en zijn vrouw. Homoseksuelen beseffen blijkbaar dat de Bijbel homoseksualiteit afwijst.

Dat gelovigen een homoseksuele levensstijl afwijzen heeft niets met “fundamentalisme” in de negatieve zin van het woord te maken. Want gelovigen slaan geen homo’s in elkaar, willen hen niet onthoofden of lynchen, zien hen niet als minderwaardig of zondiger dan zijzelf of anderen, en gaan hen ook niet uit de weg. Maar gelovigen willen, en dat is hun goed recht, Gods Woord als enige en hoogste autoriteit in hun leven laten gelden. Juist vanwege hun “medemenselijkheid”, hun “onderling respect” en hun begrip voor “emoties”, ook die van homoseksuelen.

Dergelijke opmerkingen roepen de vraag op of sommige homoseksuelen wel echt met gelovigen in discussie willen gaan.

2 thoughts on “Edudivers: niet in gesprek gaan met gelovigen over homoseksualiteit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.