Schepping of evolutie

Een onderwerp dat ik persoonlijk heel boeiend vind, is de discussie schepping of evolutie. Zijn het heelal en de ontelbaar vele hemellichamen zoals de sterren, de zon en de aarde ontstaan door de Big-Bang? Zijn de natuurwetten logische consequenties van die Big-Bang? Is het leven toevallig ontstaan? Of is dit alles, het heelal, de hemellichamen, de natuurwetten en het leven, geschapen door de God van de Bijbel? Of kunnen we niet weten hoe alles ontstaan is, zoals de zgn. agnosten ons willen doen geloven?

Tegenwoordig is het niet vanzelfsprekend meer, ook in de kerk, om te geloven dat het scheppingsverhaal zoals we dat kunnen lezen in Genesis 1-11, echt gebeurd is. Ook binnen de Nederlands Gereformeerde kerken zijn er die ons willen doen geloven dat in Genesis 1 de historische vraagstelling niet aan de orde is. Dat komt m.i. mede door de invloed van de moderne Bijbelkritiek, die stelt dat de Bijbel een gewoon boek is, en gelezen moet worden in het licht van de oud-oosterse context. De moderne (wetenschappelijke) theoloog heeft blijkbaar moeite met het absolute gezag van de Bijbel. Daarnaast krijg ik zelf sterk de indruk dat de moderne (wetenschappelijke) theoloog geen antwoord heeft op de materialistische natuurwetenschappelijke wereldbeschouwing.

Maar door de Bijbel op deze wijze te willen lezen, wordt al snel het bijzondere karakter van de Bijbel uit het oog verloren. De Bijbel is niet een door mensen opgetekend verslag van een oud-oosterse religie, maar het geopenbaarde Woord van God Zelf. Door Gods voorzienigheid aan de mensen gegeven zodat ze Hem kunnen leren kennen zoals Hij gekend wil worden. Toen God de Bijbelverhalen door de diverse menselijke auteurs op liet schrijven, heeft Hij er rekening mee gehouden dat de boodschap voor de mensen van alle tijden, plaatsen en culturen deze begrepen moet worden. Niet alleen door de eerste hoorders, maar ook door de lezers van nu.

Genesis 1-11 heeft alle kenmerken van een gewoon historisch verslag en zou daarom ook gelezen moeten worden als echt gebeurde geschiedenis. Omdat Gods Woord, de Bijbel betrouwbaar is, is er voor mij geen enkele reden om te geloven dat Genesis 1-11 niet echt gebeurd is.

Ik geloof dus dat Genesis 1-11 echt gebeurd is. Geschiedenis in “onze” tijdlijn. Historie. De tekst van Genesis, maar ook de andere boeken van de Bijbel, geven geen redenen Genesis 1-11 anders te zien dan als geschiedenis. Dat lijkt tegenwoordig niet vanzelfsprekend meer, ook niet in de gereformeerde kerken. Dat komt m.i. door de invloed van de moderne bijbelkritiek, die de Bijbel niet ziet als het Woord van God, maar als een oud-oosterse literatuur. Maar ook door de moderne natuurwetenschappen die meent dat het ontstaan van het heelal, de aarde en al het leven zonder God, (alleen) door tijd en toeval verklaard kan worden.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.