Geven

Geven maakt gelukkiger dan ontvangen“, zijn de woorden van de Here Jezus (Hand. 20:35). De Bijbel maakt duidelijk dat het omzien naar de naaste die in nood is, niet vrijblijvend maar een christelijke plicht is. De apostel Jakobus schrijft:

Voor God, de Vader, is alleen dit reine, zuivere godsdienst: weduwen en wezen bijstaan in hun nood, en je in acht nemen voor de wereld en onberispelijk blijven. (Jak. 1:27).

Verder leer de apostel Jakobus dat geloof zonder goede werken dood geloof is.

14 Broeders en zusters, wat heeft het voor zin als iemand zegt te geloven, maar hij handelt er niet naar? Zou dat geloof hem soms kunnen redden? 15 Als een broeder of zuster nauwelijks kleren heeft en elke dag eten tekortkomt, 16 en een van u zegt dan: ‘Het ga je goed! Kleed je warm en eet smakelijk!’ zonder de ander te voorzien van de eerste levensbehoeften – wat heeft dat voor zin? 17 Zo is het ook met geloof: als het zich niet daadwerkelijk bewijst, is het dood. (Jak. 2:14-17)

De gelovige, die beseft dat hij oneindig veel liefde en genade van God heeft ontvangen in Zijn Zoon, de Here Jezus Christus, kan niet anders, dan zijn hart openen voor de hulpbehoevende en hem de hulp geven die hij nodig heeft.

De Here Jezus vertelt dat de grote scheiding tussen de schapen en de bokken als Hij weerkomt voor het grote en laatste oordeel over de wereld plaatsvindt tussen hen die hebben omgezien naar hun naaste en hen die zich het lot van hun naaste niet hebben aangetrokken.

34 Dan zal de koning tegen de groep rechts van zich zeggen: “Jullie zijn door mijn Vader gezegend, kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is. 35 Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, 36 ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.” 37 Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven? 38 Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en opgenomen, u naakt gezien en gekleed? 39 Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar u toe gekomen?” 40 En de koning zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.”

41 Daarop zal hij ook de groep aan zijn linkerzijde toespreken: “Jullie zijn vervloekt, verdwijn uit mijn ogen naar het eeuwige vuur dat bestemd is voor de duivel en zijn engelen. 42 Want ik had honger en jullie gaven mij niet te eten, ik had dorst en jullie gaven me niet te drinken. 43 Ik was een vreemdeling en jullie namen mij niet op, ik was naakt en jullie kleedden mij niet. Ik was ziek en zat in de gevangenis en jullie bezochten mij niet.” 44 Dan zullen ook zij antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien of dorstig, als vreemdeling of naakt, ziek of in de gevangenis, en hebben wij niet voor u gezorgd?” 45 En hij zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie voor een van deze onaanzienlijken niet gedaan hebben, hebben jullie ook voor mij niet gedaan.” (Matth. 25:34-45)

Het eeuwige lot van de twee groepen wordt duidelijk uit het laatste vers.

46 Hun staat een eeuwige bestraffing te wachten, de rechtvaardigen daarentegen het eeuwige leven.

Wilt u ook geven, maar wilt u er zeker van zijn dat 100% van uw gift komt waar u het voor bedoeld heeft, overweegt u dan een gift aan Stichting Ark Aid Foundation. Uw gift komt 100% (dit kunt u zelf controleren) ten goede aan de armsten van onze broeders en zusters in Jezus Christus. Soms zelfs voor 200%, omdat giften regelmatig door een anonieme gever verdubbeld worden. De overheadkosten worden volledig door de bestuursleden van de stichting gedragen. De bestuursleden doen hun werk vrijwillig en zonder enige vorm van onkostenvergoeding. Ook worden er dus geen kantoorartikelen e.d. voor de stichting Arkaid van uw gift gekocht. Uw gift wordt voor de volle 100% gebruikt voor onze broeders en zusters in nood, die uw gift daadwerkelijk nodig hebben.

“Stichting Ark Aid Foundation” is een ANBI instelling, en uw gift is daardoor volledig aftrekbaar van de belasting.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.