Homoseksuele relaties in de Bijbel?

Volgens sommigen kunnen we in de Bijbel voorbeelden vinden van goedgekeurde homoseksuele relaties. Een bewijs dat de Bijbel homoseksuele relaties die “monogaam zijn, en in liefde en trouw“, niet afwijst. De vraag is natuurlijk of deze claims waar zijn.

1. Jozef en Potifar

Sommigen zouden hebben gesuggereerd dat Potifar en Jozef beide “eunuch” zouden zijn geweest en dat daarmee de basis voor een homoseksuele relatie tussen beide. Dit lijkt niet erg waarschijnlijk. Ten eerste was Potifar getrouwd met een vrouw (Gen. 39:7a). Ten tweede vond de vrouw van Potifar Jozef aantrekkelijk en wilde ze graag dat hij bij haar ging leggen (Gen. 39:7b). Waarschijnlijk niet alleen om thee te drinken en een koekje te eten. “Dag in dag uit probeerde ze Jozef over te halen, maar hij gaf niet toe” (vs. 10). Was Jozef werkelijk een eunuch geweest, dan lijkt het niet waarschijnlijk dat de vrouw van Potifar hem zou hebben willen verleiden. Verder is het niet waarschijnlijk dat Jozef eunuch was. In Gen. 41:50-52 lezen we dat hij trouwde met een vrouw, Asnath, en dat ze samen 2 zonen kregen.

2. Ruth en Naomi

Sommigen beweren zelfs dat Ruth, die zwanger werd van Boaz, de “draagmoeder” zou zijn geweest van het kind van haar relatie met Naomi. Dit zou moeten blijken uit Ruth 4:16-17. Maar het voorgaande vers, Ruth 4:15, laat zien dat de relatie tussen Naomi en Ruth ook nu nog eenvoudig die tussen schoonmoeder en schoondochter is.

Een lesbische relatie tussen Naomi en Ruth zou bovendien ingaan tegen wat de Bijbel in Lev. 18:15 verbiedt.

Kortom: er is geen enkel bewijs dat Naomi en Ruth een lesbische relatie hadden.

3. David en Jonathan

Als we 1 Sam. 18:1-14 en 20:41-42 lezen, ontdekken we dat de band tussen David en Jonathan duidelijk zeer innig was. Na het overlijden van Jonathan was David zeer verdrietig (2 Sam. 1:23-27). Sommigen zien in dit verhaal het voorbeeld van een homoseksuele relatie. En koning Saul zou in 1 Sam. 20:20 duidelijk zijn afkeer hierover hebben uitgesproken. David zou volgens sommigen dan ook een homoseksueel zijn geweest.

4. Daniël en Aspenaz

We lezen van Aspenaz, de overste van de dienaren van de koning van Babel, in 1 Dan. 1:3. In 1 Dan. 1:9 lezen we dat God Daniël genade en barmhartigheid gaf in de ogen van deze overste.

Maar er is geen enkel bewijs dat hier sprake zou zijn van een homoseksuele relatie tussen de Jood Daniël en de heiden Aspenaz. Bovendien, als Daniël en zijn vrienden weigerden onrein voedsel te eten aan het hof van de koning (Daniël 1:8) vanwege wat het OT leert (Lev. 11) lijkt het onwaarschijnlijk dat hij met een homoseksuele relatie geen problemen zou hebben (Lev. 18 en 20).

5. Jezus en Johannes

In het Evangelie naar Johannes wordt de discipel Johannes vijf keer discipel genoemd “die Jezus liefhad” (13:23; 19:26; 20:2-4; 21:7; 21:20). In Joh. 13:23 wordt genoemd dat hij bij de het Pesach maal “lag aan de boezem van Jezus“.

Er is echter geen enkel bewijs dat er een homoseksuele relatie zou zijn tussen de Here Jezus en deze discipel.

6. De Romeinse hoofdman en zijn knecht

In Mattheus 8:5-13 en Lucas 7:1-10 lezen we van een Romeinse hoofdman van wie de knecht ernstig ziek is. We kunnen uit de tekst opmaken dat de hoofdman gesteld is op zijn knecht.

Maar er is geen enkel bewijs dat hier sprake zou zijn van een homoseksuele relatie. Het lijkt niet erg waarschijnlijk dat deze hoofdman, die hield van het volk Joodse volk en zelfs een synagoge had laten bouwen, en daarom ook geliefd was bij de Joden, tegen de uitdrukkelijke wetten van het Joodse volk zou ingaan.

Conclusie

In al deze gevallen is er geen enkel bewijs dat er daadwerkelijk sprake zou zijn van een homoseksuele relatie.

In de Bijbel vinden we dan ook geen enkel bewijs voor een goedgekeurde, homoseksuele relatie. Dat er door sommigen zelfs wordt beweerd dat uitgerekend Jezus en Johannes een homoseksuele relatie zouden hebben, laat wel zien hoe wanhopig men is in het vinden van een goedgekeurde homoseksuele relatie in de Bijbel.

2 thoughts on “Homoseksuele relaties in de Bijbel?

  1. Die ‘sommigen’ toch. Wel vinden we bewijs dat de Bijbel homofilie afwijst: ‘Zij moeten gedood worden’ zelfs.Ook is er voldoende bewijs voor de onderschikheid van de vrouw. Zij moet zwijgen en naar haar man luisteren. Je zult maar christen zijn en moeten leven met deze teksten van God in de voor jou Heilige Schrift.

    • Hallo Kees, wat jammer dat je zo negatief overkomt. De Bijbel wijst inderdaad homoseksuele praktijken af. Deze kwamen bij de “heidenvolken” in Kanaän veel voor. Aan het volk Israël werd destijds de opdracht gegeven om hiermee af te rekenen. De Schepper heeft seksualiteit alleen bedoeld voor binnen het huwelijk tussen man en vrouw. De zgn. “ondergeschiktheid” van de vrouw moet je natuurlijk wel in de context lezen. Het gaat bij Paulus in 1 Kor. 14 om de samenkomsten van de gemeente. Maar dat de vrouw ondergeschikt (minder) zou zijn dan de man en alleen maar naar de man zou moeten luisteren is geen Bijbelse gedachte. De Bijbel leert dat de man goed voor zijn vrouw moet zorgen (Efeze 5/1 Petrus 3). Overigens: er staat zoveel meer, ook zoveel moois in de Bijbel. Lees Joh. 3:16 maar eens: de Zoon van God die Zichzelf opoffert om iedereen die in Hem gelooft eeuwig leven aan te bieden.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.