Bijbel en geloof

De Bijbel is het Woord van God. God inspireerde eeuwenlang vele mensen die opschreven wat Hij wilde.
Wil je God leren kennen zoals Hij werkelijk is, dan zul je de Bijbel moeten lezen.
De Bijbel is voor gewone mensen geschreven. Je hoeft geen wetenschappelijk theoloog te zijn of te worden wil je de Bijbel kunnen begrijpen.
De enige voorwaarde om de Bijbel te begrijpen is, dat God je verlicht met Zijn Heilige Geest. Daarom is het ook belangrijk dat je God vraagt of Hij je wil helpen bij het begrijpen van Zijn Woord. God is immers de eigenlijke Schrijver van de Bijbel!

De Bijbel is het, door de Geest van God geïnspireerde schrijvers, geschreven Woord van God. Volgens de Gereformeerde belijdenis is Gods Woord onfeilbaar, volledig, duidelijk en eeuwig. Gods Woord is te begrijpen voor iedere gelovige. Jong of oud, vrouw of man, intelligent of minder intelligent, geleerd of minder geleerd. Dat is in tegenstelling tot de moderne (wetenschappelijke) theologie. Die zegt dat wij moderne mensen van de Bijbeltekst worden gescheiden door twee kloven: die van tijd en cultuur. Dat zou betekenen dat alleen academisch geschoolde theologen de Bijbel kunnen lezen en begrijpen. En natuurlijk ook dat het “gewone volk” van hen afhankelijk is bij het verstaan van de Bijbelse boodschap.

Onfeilbaar: in Gods Woord staan geen onwaarheden. Integendeel: Gods Woord is waar en betrouwbaar. Gods Woord is te vertrouwen. Jezus zegt zelf dat Hij “de weg, de waarheid en het leven is” (Joh. 14:6). Dat is voor mij een absolute uitspraak. Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven!

Volledig: aan Gods Woord hebben we voldoende om te ontdekken wat God wil voor ons leven. Daarnaast moet een Bijbelgedeelte gelezen worden in het licht van de gehele Bijbel. Gods Woord legt Zichzelf namelijk uit. Er is geen specialistische kennis buiten de Bijbel nodig om de Bijbel te lezen en te begrijpen. Dat geldt bijv. ook voor de eerste hoofdstukken van het Bijbelboek Genesis. Deze zijn te begrijpen in het licht van de hele Bijbel. Sola Scriptura. En dat betekent m.i. ook dat we Genesis 3 moeten lezen als echt gebeurde geschiedenis. Maar ook dat het tegen de bedoeling van de Bijbel zelf ingaat als we stellen dat we ons moeten herbezinnen op Genesis 3 vanwege het Darwinisme (als materialistische wereldbeschouwing).

Duidelijk: Gods Woord is helder. Gods Woord wil de mensen niet bedriegen of misleiden. Gods Woord is voor iedereen te begrijpen. De Bijbel is geschreven in heldere, klare taal. Geen wetenschappelijke taal, maar de taal van elke dag. Om de Bijbel te kunnen lezen en te begrijpen hoef je daarom geen wetenschappelijk geschoold theoloog te zijn of te worden. Iedereen die zijn gezond verstand gebruikt kan weten wat God wil voor zijn of haar leven. Dat betekent uiteraard niet dat we geen moeite hoeven te doen om de Bijbel te begrijpen.

Eeuwig: de Bijbel is niet maar een boek van een oud-Israëlitische godsdienst. De Bijbel is Gods Woord, geschreven en te begrijpen voor alle gelovigen van alle tijden, plaatsen en culturen. De Bijbel beschrijft niet een oud-oosterse godsdienst, maar het reddend handelen van de enige God en Schepper in onze menselijke geschiedenis. Te beginnen bij de schepping van de wereld en al het leven in Genesis 1.

1 thought on “Bijbel en geloof

  1. U hebt natuurkunde gestudeerd en geeft er ook les in. Dan zou men denken dat u een wetenschappelijke geest heeft die het vrije onderzoeken en willen begrijpen van de natuur onderschrijft. Toch vind u dat u het Darwinisme m.n de verklaring voor de soortenrijkdom in de natuur in relatie tot de evolutie van de leefomgeving moet verwerpen simpelweg omdat u vind dat we het boek Genesis nog altijd letterlijk moeten nemen. Ik vind het merkwaardig dat uw geloof het voor u onmogelijk maakt om wetenschappelijk onweerlegbare feiten te accepteren. Bent u bevreesd dat wetenschappelijk inzicht het bestaan van God zelf zou bedreigen, dat u de twee niet met elkaar kan verzoenen?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.