“Bezinning op zondeval urgent”

 „Nu de kerken minder gemakkelijk terug kunnen achter Darwin dan wij dachten, wordt een bezinning op de historiciteit van de zondeval steeds urgenter.” Dat stellen dr. Ad van der Dussen en dr. Bernhard G. J. Reitsma in een themanummer naar aanleiding van 25 jaar Soteria, kwartaalblad voor evangelische theologische bezinning.

Een logisch gevolg van het opgeven van het lezen van Gen. 1-2 als echt gebeurde geschiedenis is dat ook Gen. 3 niet meer als een betrouwbare historische vertelling wordt gelezen. En waarschijnlijk blijft het niet bij Gen. 3 alleen……

De vraag is waarom “de kerken minder gemakkelijk terug kunnen achter Darwin dan wij dachten.”. Er zijn geen aanwijzingen in de Bijbel om Gen. 1-2 niet als een vertelling van echt gebeurde geschiedenis te lezen.  En ook niet voor Gen. 3 en de rest van Genesis. Darwin heeft laten zien dat vinken d.m.v. natuurlijke selectie zich kunnen aanpassen aan hun (veranderende) woonomgeving. Dat betekent selectie op al bestaande genetische informatie. Niet het toevoegen van nieuwe, relevante, genetische code. En dat is esssentieel voor de evolutie van eenvoudige organismen naar complexe organismen.

In het bijzonder de mens is er geen enkele aanwijzing dat deze afstamt van aapachtige voorouders. Volgens de evolutietheorie stammen mensen en apen af van dezelfde voorouders. Dat is een aanname, waarvoor geen enkel wetenschappelijk bewijs geleverd is. De vele voorgestelde “missing links” zijn veel uitgestorven apensoorten (zoals de Australopethicus) of mensensoorten (zoals de Neanderthaler).

Een groot probleem is verder de naturalistische en materialistische leer van Darwin, die haaks staat op het Woord van God. In de Bijbel leren we God immers kennen als de Schepper, die elk moment nauw betrokken is bij Zijn schepping.

Een gevolg van het binnenhalen van Darwin en het loslaten van Genesis 1-3 als door God geïnspireerd betrouwbaar verslag van historische gebeurtenissen zal uiteindelijk zijn dat ook de historiciteit van de eerste zonde door Adam en Eva in het paradijs zal worden losgelaten. Aangezien de mensheid volgens Darwin geëvolueerd is door de dood van ontelbaar veel aapmensachtige tussenvormen. Dat betekent dat de dood al aanwezig was voordat de mens op aarde kwam en de eerste zonde plaatsvond. Dat is duidelijk in tegenspraak met het getuigenis van de Bijbel. Die leert ons dat “door de ongehoorzaamheid van één mens alle mensen zonders werden, zo zullen door de gehoorzaamheid van één mens alle mensen rechtvaardigen worden” (Rom. 5:19). En verder dat “de dood er is gekomen door een mens, zo is ook de opstanding uit de dood er gekomen door een mens” (1 Kor. 15:21). En juist die eerste zonde van Adam heeft de fysieke dood over de uit hem voortgekomen mensheid gebracht. “Stof ben je, tot stof keer je terug” (Gen. 3:19).

Voor de (moderne) theoloog, die in de ogen van de seculiere natuurwetenschappers ook “wetenschappelijk” wil zijn, zal bezinning op het historisch lezen van het Bijbelse scheppings- en zondevalverhaal noodzakelijk zijn. Mogelijk omdat hij of zij er anders niet meer bij “hoort”. Maar: een consequenties van het binnenhalen van Darwin is het loslaten van het absolute gezag van de Bijbel als betrouwbare en onfeilbare Woord van God.

Een wetgeleerde vroeg de Here Jezus wat het grootste gebod is. Het antwoord van de Here Jezus is duidelijk:

“Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand.” (Matth. 22:37). God liefhebben, niet alleen met heel je hart en ziel, maar ook met je verstand. De apostel Paulus schrijft dat we “iedere gedachte krijgsgevangene” moeten maken “om haar aan Christus te onderwerpen” (2 Kor. 10:5).

Dat betekent heel concreet dat we elke gedachte, ook onze “wetenschappelijke” gedachten (die beslist niet onbevooroordeeld en neutraal zijn zoals vaak beweerd wordt) ook moeten onderwerpen aan Christus. We moeten toetsen of deze gedachten in overeenstemming zijn met het Gods Woord. En niet proberen Zijn Woord geweld aan te doen door het in overeenstemming te brengen met het gedachtengoed van de seculiere (natuur)wetenschap die het bestaan van God ontkent. Een voorbeeld hiervan is het boek “Sterrenstof” van dr. Rene Franssen.

De veronderstelde bewijzen voor de evolutie van de mens zijn op zoveel manieren uit te leggen en daarom helemaal niet zo helder als de evolutionistische propaganda ons wil doen geloven. “Aapmensen” die dienen als “missing links” tussen een aapachtige voorouder en de mens zullen nooit gevonden worden. Ze hebben immers nooit bestaan. De enige Getuige van de oorsprong van de mensheid is de God van de Bijbel, de Schepper. Hij inspireerde de Mozes, de schrijver van Genesis. Door Mozes wil God de mens, ook ons, vertellen dat Hij stof van de aarde nam, en daaruit de mens maakte.

Voor de gelovige die vertrouwt op de absolute en volledige betrouwbaarheid van de gehele Bijbel, ook Genesis, zal deze bezinning op het historisch lezen van Gen. 1-3 n.a.v. de naturalistische en materialistische leer van Darwin niets opleveren dat bijdraagt tot een beter verstaan (zoals bedoeld door de eigenlijke Auteur) van de Bijbel. Leringen van mensen, hoe vernuftig ook, zullen eenmaal vergaan. Maar het Woord van God houdt eeuwig stand.

1 thought on ““Bezinning op zondeval urgent”

  1. Heel goed, Dave, wat je hier schrijft! De historiciteit van Adam is heel belangrijk (Rom. 5:12, etc.). Laten we voor elkaar bidden dat de Bijbelgelovige kerken in Nederland dit blijven geloven. Als de zondeval niet historisch is geweest, dan hebben we geen historische verlossing nodig!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.