“Een fusiekerk zonder het mooie van geloven”?

Volgens prof. Fokko Oldenhuis, hoogleraar religie en recht, wordt in de concept-kerkorde van de toekomstige fusiekerk van NGK en GKV teveel en in detail geregeld. “Het is nog één dichtgetimmerde kerkorde. Gestolde angst. Het mooie van geloven, van open kerkzijn, kom ik er niet in tegen“. In de nieuwe concept kerkorde wordt z.i. te veel en in detail geregeld. “Ik vind deze aanpak volkomen achterhaald“. Ook wat betreft het laten voorgaan van een niet-predikant is de hoogleraar van mening dat daarvoor ruimte moet zijn in de kerkorde. “In de regel gaat een predikant voor, maar als een gemeente het anders wil regelen, laat daar dan ruimte voor in een kerkorde“.

Ds. L.W.G. Blokhuis sr. (†) en “alverzoening”

Een interview in het ND met Paul Blokhuis waarin hij e.e.a. vertelt over de opvatting van zijn vader, ds. L.W.G. Blokhuis over de “alverzoening”.

Hij [Paul Blokhuis] kan zich ook goed vinden in de overtuiging van zijn v​ader [wijlen ds. L.W.G. Blokhuis] dat God niet slechts enkelen redt, maar álle mensen. ‘Mijn vader had moeite met hoe in de Dordtse Leerregels wordt gesproken over de uitverkiezing. Dat het God beháágd heeft dat wie niet geloven in de hel komen. Hij wilde daar als predikant zijn handtekening niet onder zetten. Dat werd hem niet in dank afgenomen.
Mijn vader was ervan overtuigd dat God zó genadig is dat alle mensen uiteindelijk bij God mogen horen. Dat onderwerp ligt gevoelig. Het woord alverzoening is een soort vloek in de kerk. Maar ik voel me daar vanuit de Bijbel heel senang bij.
Mijn vader wees op Romeinen 5, waar Adam wordt vergeleken met Jezus. Met de eerste kwam de zonde en de dood in de wereld en de tweede heeft dat ongedaan gemaakt. De gereformeerde theologie heeft daarvan gemaakt: Jezus heeft zijn best gedaan, maar niet kunnen realiseren dat i​edereen bij God mag horen. Maar mijn vader stelde dat de tweede, de volmaakte Adam –Jezus dus – machtiger is dan de eerste, en ervoor zorgt dat iedereen er uiteindelijk bij mag horen.’

Voor alle duidelijkheid: geen enkel kwaad woord over ds. Blokhuis (zowel sr. als jr.). Beiden als docent van het NG Seminarie meegemaakt, en beide ervaren als zeer warme, betrokken, vriendelijke en bescheiden personen. Maar bovenstaande lijkt wel een aanwijzing te zijn dat de leer van de “alverzoening” binnen de NGK getolereerd wordt.

Opties nieuwe naam GKV-NGK

Er zijn 4 opties bekend gemaakt voor de nieuwe naam van het nieuwe kerkverband dat ontstaat als in 2023 GKV en NGK samen zullen gaan. De term “vrijgemaakt” komt in geen van de opties voor. Lees ook de ingezonden brief in het ND 2 jaar geleden over dit onderwerp.

Inmiddels is ook een ontwerp van de kerkorde van het nieuwe kerkverband gepubliceerd. Ook zal er in de het nieuwe kerkverband ruimte zijn voor kinderen aan het avondmaal. In Arnhem laat de GKV inmiddels al kinderen toe aan het avondmaal.

Van de jongere leden zou driekwart het samengaan van GKV en NGK wel zien zitten.

Aanvraag preekconsent NGK

Dankbaar ben ik dat ik kan melden dat de Regio Noord van de NGK ingestemd heeft met mijn preekconsent aanvraag. Mooi dat om te zien dat er geen beletselen zijn wat betreft “gaven en leer” . Tot dit verzoek is afgehandeld heb ik toestemming om binnen de Regio Noord een “stichtelijk woord” te spreken.