Homoseksuele relaties: zoeken naar Gods zegen

Eind maart verscheen in interessant artikel van ds. M. van Loon over het zoeken van Gods zegen bij homoseksuele relaties in liefde en trouw. Hij worstelt met de vraag in hoeverre Paulus in Romeinen 1 homoseksuele “relaties in liefde en trouw voor ogen zou kunnen hebben“. Hij citeert verder ds. J. Mudde die in deze materie de tegemoetkomendheid van God voorstelt: “Menende het karakter van de HERE te kennen, mogen we binnen de gemeente van Christus ruimte scheppen voor homoseksuele relaties.

Ds. Van Loon erkent dat de Bijbel geen ruimte laat voor homoseksuele relaties: “Waar brengt ons dit? In ieder geval niet bij een algemene uitspraak dat de Schrift ruimte biedt voor homoseksuele relaties. Die liggen op grond van (de) Schrift juist niet voor de hand“.

Wat betreft Rom. 1 denk ik dat Paulus alle homoseksuele relaties duidelijk afwijst. Daarbij is denk ik de vraag of Paulus homoseksuele relaties in liefde en trouw voor ogen zou kunnen hebben niet relevant. Hij wijst homoseksuele relaties af, verwijzend naar de schepping, als “onnatuurlijk”. Ze zijn een overtreding van de door God ingestelde “mannelijk en vrouwelijk” als eis voor een seksuele relatie (vgl, Gen. 1:26, 27 met Rom. 1:24-27).

Homoseksuele relaties in liefde en trouw waren voor en in de tijd van Paulus bekend (bijv. in de Symposium van Plato (380 v. Chr.) en de Dialogen over Liefde van Plutarch (2e eeuw n. Chr.). Het lijkt niet waarschijnlijk dat een geleerd en bereisd man als Paulus hiermee niet bekend zou zijn geweest.

This entry was posted in Bijbel en homoseksualiteit. Bookmark the permalink.

One Response to Homoseksuele relaties: zoeken naar Gods zegen

 1. Piet Guijt says:

  Zoetermeer, 13 augustus 2018

  Aan de heer Dave Plantinga

  Geachte broeder Plantinga,

  Omdat u schrijft (waarover mijn instemming) over het onderwerp homoseksualiteit, neem ik de vrijmoedigheid u deze mail toe te sturen en u te wijzen op een artikel dat enkele weken geleden is gepubliceerd, mede omdat het een verrassende oplossing bevat, die veel christenen helaas zijn kwijtgeraakt of niet meer durven noemen. Ik stel mij daarmee aan de zijde van de homofiele medemens, maar op een wijze die ik nergens ben tegengekomen.

  Ter toelichting kort het volgende. Zoals bekend is het onderwerp homoseksualiteit al decennia een zeer gevoelig en controversieel onderwerp, waarmee vele christenen in directe of indirecte zin worstelen.

  Omdat de laatste maanden er in diverse bladen* en op internet relatief veel berichtgeving over het onderwerp te lezen was waarbij het aanwezig zijn van misverstand en, soms onjuiste en misleidende informatie en het gebruik van schijnargumenten en drogredenen opviel, was dat aanleiding om een bijbelse visie daar tegenover te stellen. Immers de indruk en overtuiging is ontstaan dat er sprake is van een bewuste strategie (althans zo zou het geestelijk geduid kunnen worden) vanuit het rijk der duisternis om bijbelse waarheden over homoseksualiteit te ondermijnen en zelfs te doen verdwijnen.

  De bezorgdheid over deze ontwikkeling heeft geleid tot het (compacte) artikel ‘De bijbelse weg voor de nood van homofielen’ dat zojuist is gepubliceerd in het bijgesloten julinummer 2018 van het Promise Magazine van de gelijknamige stichting uit Oudewater. De stichting Promise stelt zich ten doel om diverse geestelijke stromingen en maatschappelijke ontwikkelingen te volgen en te analyseren en een bijbels geluid te laten horen. Het artikel wijst op de bijbelse oplossing die veel christenen helaas zijn kwijtgeraakt of die men misschien niet durft te noemen. Ik besef terdege dat ik vanwege de bewuste beknoptheid van het artikel diverse aspecten nog niet diepgaander of nog niet heb kunnen behandelen. Het artikel is ook op internet te vinden op https://stichting-promise.nl/specifieke-pastorale-onderwerpen/de-bijbelse-weg-voor-de-nood-van-homofielen.htm Indien u dit wenst, kan ik het Promise Magazine kosteloos aan u toezenden.

  Opmerkelijk was het dat ik bij het lezen, denken, bidden en schrijven over het thema steeds duidelijker ging inzien dat de essentie van de verdeeldheid over het onderwerp homoseksualiteit het gegeven is dat men o.a. door gebrek aan kennis van of geloof in het Woord van God geen besef heeft gehad en heeft van de grote kracht van de Heilige Geest die kan bevrijden, ook van homofiele gedachten en gevoelens en dat men ook in de kerk is gaan denken dat de homoseksuele gerichtheid een voldongen feit is en niet te veranderen zou zijn. Men gaat dan twee ernstige fouten maken. Ofwel men verwerpt uit onmacht de homo en laat hem/haar aan zijn/haar lot over. Of, en dat is het andere uiterste: men heeft – misschien mede uit schaamte voor vroegere liefdeloosheid en door misleidende Bijbeluitleg of maatschappelijke druk van ‘weerspannige geesten’ die zich niet aan het gezag van Gods Woord willen onderwerpen – in sommige delen van de kerk de homopraxis toegestaan en zelfs ook het homohuwelijk (om maar niet te spreken over het [in]zegenen ervan, want men kan nooit iets [in]zegenen wat Gods goedkeuring niet kan wegdragen). Men vergeet echter dat elke gebondenheid, ook de homoseksuele gerichtheid, in beginsel door de kracht van Gods Geest te verbreken is als men zich in geloof en toewijding aan Gods Woord daarnaar wil uitstrekken. Zie paragraaf 10 van het artikel.

  Dat velen, helaas zelfs ook christenen, de gedachte dat bevrijding van homoseksuele gevoelens in beginsel mogelijk zou zijn, bedenkelijk vinden, is m.i. een ontkenning van de kracht van Gods Heilige Geest en het bedroeven van een liefdevolle God die in Zijn Woord en in Jezus’ Naam mogelijkheden voor herstel van de mens biedt. Ik zeg niet dat het zonder geestelijke strijd zal gaan. Dat geldt overigens voor elk gebondenheid, bijv. aan roken, drank, drugs, heteroseksuele onreinheid etc.. En uiteraard moet iemand die worstelt met homofiele gevoelens met veel liefde en geduld worden begeleid. We moeten de Bijbel niet aanpassen aan onze ervaring maar onze ervaring aanpassen aan wat de Bijbel zegt. God is liefde en Hij verlangt ernaar dat mensen herstellen en uitgroeien tot zonen Gods. Dat is toch wat Gods Woord zegt?

  Gezien de actualiteit van het onderwerp, hoop ik u met deze informatie van dienst te zijn. Ik uiteraard ben ik graag bereid om een en ander toe te lichten.

  Tenslotte. Zou u mij de ontvangst van deze mail nog even willen bevestigen?

  Met broederlijke groet.

  Drs. P. Guijt (1943)
  Redactielid Promise Magazine
  pguijt@telfort.nl

  Inhoudsopgave Promise-artikel:
  1. Inleiding
  2. Homofilie en homoseksualiteit
  3. Mogelijke oorzaken homofilie
  4. Wat zegt de Bijbel over homoseksualiteit?
  5. Onterechte tegenwerpingen
  6. De nood van de homofiele mens
  7. Misverstanden
  8. Onze houding
  9. Menselijke oplossingen
  10. De weg naar de bijbelse oplossing
  11. Getuigenissen
  12. Conclusies

  * En ook twee boeken, namelijk De veilige kerk (geschreven door de inmiddels gehuwde homoseksuele man John Kamphuis [Lapré]) en Verscheurd (geschreven door de Amerikaanse homofiel Justin Lee). Beide boeken vragen terecht aandacht voor de situatie en nood van de homofiele medemens maar de overigens volkomen onjuiste conclusie van de auteurs is dat de Bijbel niets tegen homoseksualiteit zou hebben. Deze boeken die overigens diverse onjuistheden, denkfouten, schijnargumenten en drogredenen bevatten (maar die helaas niet door iedere gelovige worden doorzien) hebben in diverse kerken en kringen al geleid tot verwarring en zelfs tot meer geneigdheid om de homoseksuele praxis goed te praten en te accepteren.
  Indien u er kennis van wilt nemen, kan ik een boekbespreking van beide boeken per mail aan u opsturen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.