Preek ds. M.M. van Campen (Rotterdam): “Hart voor homo’s”

Afgelopen februari hield ds. M.M. van Campen uit Rotterdam een preek met als thema “Hart voor homo’s”. Hij komt tot de conclusie dat de Bijbel niets zegt over de “homofiele geaardheid en ook niets over een duurzame relatie van mensen van hetzelfde geslacht…. In Leviticus 18 gaat het over heidens tempelprostitutie. In Romeinen 1 wordt een analyse van de heidense cultuur in Rome gemaakt. Paulus heeft het over de verwording van de cultuur waarbij God vervangen wordt door mensen. In 1 Korinthe 6 wordt reli-sex of mode-homoseksualiteit aan de kaak gesteld.

Maar de Bijbel wijst volgens ds. Van Campen toch de homseksuele praktijk af: “Allereerst, omdat de scheppingsorde aangeeft dat seksualiteit plaatsvindt binnen het huwelijk van 1 man en 1 vrouw. Ten tweede, omdat homoseksualiteit tegen de natuur is: onze lichamen zijn er niet op gebouwd (zie ook Romeinen 1). Ten derde, omdat de relatie met Christus en de gemeente vergeleken wordt met het huwelijk tussen man en vrouw.

Dat is een conclusie waar ik van harte achter kan staan. Ik wil nog in alle bescheidenheid de volgende opmerkingen maken:

Dat het in Leviticus 18:22 en 20:13 alleen zou gaan over heidenstempelprostitutie lijkt niet waarschijnlijk. De schrijver gebruikt immers het gewone woord voor “man” en “vrouw” dat we ook vinden in Gen. 1:27 en 2:18-24. En niet het gebruikelijke woord voor tempelprostituees dat we vinden in Deut. 23:17; 1 Kon. 14:24, 15:12; 2 Kon. 23:7; Job 36:14. Vanwege de algemene bewoordingen mogen we stellen dat Lev. 18 en 20 homoseksuele praktijken in de breedste zin van het woord afwijzen.

In Rom. 1 is duidelijk te zien dat Paulus redeneert vanuit het scheppingsverhaal in Gen.1-2 en zo komt tot het afwijzen van homoseksuele praktijken (zie Rom. 1:18-24). Paulus spreekt schrijft: “Ze hebben de waarheid over God ingewisseld voor de leugen; ze vereren en aanbidden het geschapene in plaatst van de Schepper, die moet worden geprezen tot in eeuwigheid. Amen. Daarom heeft God hen uitgeleverd aan onterende verlangens. De vrouwen hebben de natuurlijke omgang verruild voor de tegennatuurlijke, en ook de mannen hebben de natuurlijke omgang met vrouwen losgelaten en zijn in hartstocht voor elkaar ontbrand. Mannen plegen ontucht met mannen; zo worden ze ervoor gestraft dat ze van God zijn afgedwaald” (Rom. 1:25-27). Het is niet waarschijnlijk dat een geleerd en bereisd man als Paulus niet op de hoogte zou zijn van homoseksuele relaties “in liefde en trouw“. Gezien de redenering van Paulus vanuit het scheppingsverhaal lijkt dit onderscheid ook niet relevant. Paulus wijst in Romeinen 1 alle homoseksuele praktijken af.

Dat in het 1 Kor. 6 zou gaan over “reli-sex” of “mode-homoseksualiteit” lijkt niet erg waarschijnlijk, omdat het woord dat Paulus daar gebruikt voor “knapenschenders” (en ook in 1 Tim. 1:10) uit de Griekse vertaling van het Oude Testament komt, en wel uit Lev. 18:22 en 20:13. Conclusie: net als in Romeinen 1 wijst Paulus ook in 1 Korinthiërs 6 alle homoseksuele praktijken af.

This entry was posted in Bijbel en homoseksualiteit. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.