COA-cijfers geen bewijs voor meer betrokkenheid “vluchtelingen” bij zedenmisdrijven?

In het RD staat een opmerkelijk artikel over de vraag of “vluchtelingen” in azc’s meer betrokken zijn bij zedenmisdrijven dan de gemiddelde Nederlander. Volgens cijfers van het COA maar liefst drie keer zo hoog in vergelijking met de gemiddelde Nederlander, met zo’n 15 zedenmeldingen per 10.000 bewoners. In het artikel wordt forensisch psycholoog Wieneke Smid geciteerd, die beweert dat deze afwijking onvoldoende is om harde conclusies te kunnen trekken.

Merk ook op waar ze haar conclusie op baseert:

Er is in azc’s sprake van verhoogde risico’s. Er zitten relatief veel jonge mannen tussen 25 en 35 jaar, ze hebben weinig bezigheden en in hun cultuur is soms sprake van vrouwvijandigheid. Dat zijn bekende risicofactoren voor seksueel grensoverschrijdend gedrag. Als je dat in ogenschouw neemt, vind ik de oververtegenwoordiging van zedendelicten in azc’s niet extreem.

Er is een oververtegenwoordiging van zedendelicten in azc’s. Maar die is kennelijk niet zo extreem dus de “vrouwvijandigheid” niet in meerekent…..

Ik weet het niet, maar de conclusies van dit onderzoek zijn m.i. niet erg overtuigend. Een factor 3 hoger lijkt duidelijk significant. En daar is een reden voor. En ik krijg niet de indruk dat er “soms sprake is van vrouwvijandigheid”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.