NGK stellen ambten niet open voor gemeenteleden met homoseksuele relatie

De LV van de NGK hebben afgelopen zaterdag in Zeewolde besloten om de ambten van ouderling en diaken niet open te stellen voor gemeenteleden met een homoseksuele relatie. Dit is m.i. een wijs en verstandig besluit, geheel in overeenstemming met de Bijbelse gegevens (die ook in onze tijd onverkort voor Christenen gezaghebbend zijn). Ook het rapport van de Commissie over dit onderwerp biedt m.i. geen enkele aanleiding om anders te besluiten.

Wel heeft de LV besloten dat de NGK een veilige plek moet zijn voor homoseksuele gemeenteleden. En dat is terecht. Uiteraard is het onze plicht om iedereen die in zijn leven ingaat tegen wat God ons uitdrukkelijk leert in de Bijbel, daar in alle nederigheid op te wijzen. Het oordeel is echter niet aan ons, maar alleen aan de Hoogste Rechter, God Zelf.

Jurist Bram Wattèl wijst op “een gelovig homoseksueel stel dat in een orthodoxe streek op zoek was naar een gemeente waarin het Woord van God klinkt en waarin men probeert werkelijk kerk van Jezus Christus te zijn” dat “nergens welkom was en uiteindelijk tegen hun zin lid werden van een vrijzinnige gemeente“. Hij noemt “‘schrijnend’ en haaks staand op de woorden van Jezus: ‘Kom naar Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal Ik jullie rust geven.’”

Opvallend is de tekst uit Matth. 11:28 die hij in dit verband aanhaalt.

De toepassing op het genoemde “gelovig homoseksueel” stel is m.i. op z’n minst merkwaardig te noemen. Het is niet te ontkennen dat het voor homoseksuelen in de kerken niet altijd gemakkelijk is en dat men in bijvoorbeeld pogingen om aansluiting bij kerken te zoeken een ‘vermoeidheid’ zal ervaren. M.i. zijn sommige kerken terecht huiverig tegenover homoseksuele relaties, eenvoudigweg omdat de Bijbel deze onomwonden in sterke bewoordingen ondubbelzinnig afwijst. Het is dan ook sterk de vraag of het in dit Bijbelgedeelte om een dergelijke ‘vermoeidheid’ bedoeld wordt. Deze woorden van de Here Jezus lijken, gezien het verband, juist van toepassing op personen die gebukt gaan onder de zware lasten die de Farizeeën hen oplegden (Matth. 12:1-14, 23:4). Op personen die gebukt gaan onder lasten die de Bijbel hen niet oplegt.

De tekst gaat verder (vs. 29, 20): “Neem Mijn juk op je en leer van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht“.

Het “juk” van Christus op je nemen en “van Hem leren” betekent m.i. juist ook erkennen  dat o.a. een homoseksuele levensstijl niet kan passen bij het volgen van de Here Jezus.

Kerken doen er dan ook goed aan om pastoraal en bewogen met gemeenteleden met een homoseksuele relatie om te gaan. Tegelijkertijd heeft een kerk de plicht om er op te wijzen dat de Bijbel homoseksuele relatie afwijst. En dat de kerk in gehoorzaamheid aan de Bijbel als Gods Woord, dan ook een homoseksuele relatie zal afwijzen.

Het is m.i. dan ook wel verontrustend dat de LV aan lijkt te dringen op het openstellen van de avondmaalstafel voor gemeenteleden met een homoseksuele relatie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.