NGK: geen ambtsdrager met homoseksuele relatie

De LV van de NGK heeft, tot mijn grote verassing, uitgesproken dat er geen ruimte is voor ambtsdragers met een homoseksuele relatie “in liefde en trouw”. De afgevaardigden hadden hun vraagtekens bij het standpunt en argumentatie van de voorbereidende commissie. Van deze commissie zag een meerderheid wel ruimte voor ambtsdragers met een homoseksuele relatie.

De Bijbel is immers duidelijk “uiterst negatief” over homoseksuele relaties. Een uiterst merkwaardig argument is de zgn. “tegemoetkomendheid van God”. Er wordt dan op gewezen dat het verbreken van een huwelijk, de echtscheiding, door God verboden is. Een huwelijk is immers voor het leven. Toch staat Mozes het in enkele gevallen echtscheiding toe. De Here Jezus zou dit bevestigen in Matth. 19:1-12.

Analoog hieraan beweren sommigen dat God ook homoseksuele relaties weliswaar afwijst, maar vanwege Zijn “tegemoetkomendheid” toch toestaat. Wie de Bijbel kent, ontdekt snel dat dit argument niet opgaat. In Matth. 19:1-12 bevestigt de Here Jezus dat er maar één reden kan zijn voor een echtscheiding: en dat is overspel. Wie overspel pleegt met wat voor reden dan ook, heeft het huwelijk gebroken, en gaat daarmee lijnrecht in tegen het uitdrukkelijke gebod van God Zelf (Ex. 20:14). Als een man vanwege een andere reden van zijn vrouw af wil (of andersom) pleegt deze in feite gewoon overspel. Een man die dat wel doet zou niet meer met een andere vrouw mogen trouwen en gemeenschap mogen hebben (en andersom). Immers, voor God is de huwelijksband blijvend in dit leven. Wat God bij elkaar heeft gebracht, mag de mens onder geen beding scheiden.

Dat in veel kerken (ook de NG) echtscheiding om andere redenen dan overspel kennelijk “normaal” wordt geacht is kenmerkend. En ook het hertrouwen na een echtscheiding zonder overspel. Dat het zgn. toestaan in de Bijbel van de echtscheiding gebruikt wordt als argument om ook homoseksuele relaties “in liefde en trouw” toe te staan is m.i. dan ook uiterst merkwaardig.

Als we als NGK gereformeerd en geloofwaardig willen blijven, is het verstandig om homoseksuele relaties in welke vorm dan ook te blijven afwijzen. Zeker voor wat betreft een ambtsdrager, die een voorbeeldfunctie heeft naar de andere gemeenteleden toe. Aan de andere kant zullen we ook met pastorale bewogenheid met de homoseksuele medemens moeten omgaan.

1 thought on “NGK: geen ambtsdrager met homoseksuele relatie

  1. Inderdaad is het argument van de commissie zwak.

    Rondom echtscheiding ligt het echter genuanceerder en complexer; er is zelfs vraag of in het NT overspel nog steeds reden voor echtscheiding is. Daar lopen de meningen over uiteen.
    De opvatting van Luther dat de dader weliswaar niet gedood mocht worden, maar dat de kerk deze als dood moest beschouwen, en dat daarom in geval van overspel scheiding en hertrouw toegestaan moesten worden vind ik absurd, en doen geen recht toen aan het NT concept van vergeving. Dat de kerk tegenwoordig op grote schaal laks is rondom echtscheiding en hertrouw mag bovendien toch nooit een argument zijn om een seksuele relatie tussen mannen dan maar als kerk te gedogen!?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.