Laat de Bijbel ruimte voor homoseksuele relaties “in liefde en trouw”? – vervolg

Ds. Mudde schrijft verder: “In dit licht bezien is een homoverbintenis van een andere orde dan het huwelijk tussen man en vrouw. Het huwelijk van man en vrouw is thuis in Gods oorspronkelijke schepping, een homoverbintenis is een schuilhut in het gebroken bestaan. Over het leven in die schuilhut mag naar mijn mening Gods zegen gebeden worden. Immers, ook voor homo’s is het aangaan van een blijvende verbintenis een hachelijk avontuur en ook een dergelijke relatie behoeft daarom zowel rechtsbescherming als gebed van Christus’ gemeente. Maar spreken van een homohuwelijk kan de gemeente van Jezus Christus niet.

In één adem voeg ik hier aan toe dat datgene waar het in de Bijbel om gaat – gerechtigheid, liefde, trouw – in een homoseksuele relatie evenzeer tot zijn recht kan komen als in een relatie tussen man en vrouw. Dat laatste is naar mijn mening van belang voor de mate waarin we een homorelatie als een compromis beschouwen. Gelet op de woorden gerechtigheid, liefde en trouw lijkt me dat het in de gemeente van Christus dulden van een echtscheiding die niet het gevolg is van overspel en het ruimte laten voor hertrouw na echtscheiding een beduidend pijnlijker compromis is dan het toestaan van een homoseksuele relatie. In beide gevallen is sprake van een noodvoorziening, we zijn er verlegen mee en proeven de pijn van het gebroken bestaan, maar in geval van echtscheiding zijn veelal liefde en trouw de verliezers, in het geval van een homoseksuele relatie niet. Gelet daarop mag er binnen de gemeente van Christus met een zekere vrijmoedigheid ruimte gegeven worden voor homoseksuele relaties. Daarmee doen we recht aan de grote woorden waar het in de Bijbel om gaat“. (p. 200)

In het licht van de Bijbel is het eigenlijk heel triest wat hierboven staat. De Bijbel noemt homoseksuele praktijken een “gruwel” (Lev. 18:22; 20:13), “tegennatuurlijk” (Rom. 1:26, 27). Paulus schrijft zelfs dat “schandknapen noch knapenschenders…zullen deel hebben aan het koninkrijk van God” (1 Kor. 6:10). Het lijkt mij lastig om een homoseksuele relatie een “schuilhut” te noemen waarover je zelfs “Gods zegen gebeden” mag bidden.

En is “dulden van een echtscheiding die niet het gevolg is van overspel en het ruimte laten voor hertrouw na een echtscheiding” werkelijk “een beduidend pijnlijker compromis dan het toestaan van een homoseksuele relatie”? De Bijbel is duidelijk “uiterst negatief” over beide. Maar om nu te concluderen dat in het licht van de Bijbelse gegevens een echtscheiding als er geen overspel is of hertrouw na een echtscheiding erger is dan een homoseksuele relaties, lijkt mij duidelijk niet erg waarschijnlijk. De woorden “gerechtigheid, liefde en trouw” hebben in de Bijbel niet alleen betrekking op relaties tussen mensen, zoals het huwelijk, maar ook op de relatie tussen God en mens en kan m.i. nooit losgezien worden van het houden van Gods geboden (Ex.20:6; Deut. 6:25; 11:1; Joz. 22:5; Ps. 119:47; Matth. 22:37-40; Mark. 12:30, 31; Luk. 10:27; Joh. 14:15, 21; ). Daarnaast is liefde niet een absolute maatstaf; liefde kan immers ook verkeerd gericht zijn (1 Kon. 11:2; 2 Tim. 3:4).

Bovenstaande redeneringen roepen ook vragen op. Hoe erg is het als een homoseksueel stel uit elkaar gaat? Of als een homoseksueel stel uit elkaar gaat omdat één of beide vinden dat dit niet in overeenstemming is met wat de Bijbel zegt en vervolgens een heteroseksuele relatie aangaat of aangaan? Is dat erger of minder erg dan een scheiding van een heteroseksueel stel? En hoe zit het met een heteroseksueel die scheidt (zonder dat er sprake is van overspel) om vervolgens een homoseksuele relatie aan te gaan (zoals in het geval van dr. R. R. Ganzevoort)?

Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat het juist van weinig “gerechtigheid, liefde en trouw” getuigt om iemand voor te houden dat een homoseksuele relatie in het licht van de Bijbel niet zo’n groot probleem is, en zelfs nog minder erg dan een “echtscheiding die niet het gevolg is van overspel” of “het ruimte laten voor hertrouw na een echtscheiding”.

Wat ds. Mudde in feite doet is een soort homohuwelijk introduceren, alleen wordt het geen homohuwelijk meer genoemd.

1 thought on “Laat de Bijbel ruimte voor homoseksuele relaties “in liefde en trouw”? – vervolg

  1. De volgende variatie die vragen zullen oproepen is ook nog mogelijk:
    b.v. wanneer een getrouwde man zich om laat bouwen tot vrouw, terwijl hij een vrouw en een gezin heeft. Er volgt hierdoor een echtscheiding. Hoe wordt er hier dan door de “kerk” mee omgegaan? en vice verca….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.