Gideon tegenover IS, Al-Shabaab, Boko Haram en Al-Qaeda

Afgelopen weeek moest ik denken aan de geschiedenis van Gideon zoals u die kunt lezen in Richteren 6. Het volk Israël heeft gezondigd tegen de HERE, hun God. Ze hebben God de rug toegekeerd en dienen de afgod Baäl. God straft hen door het sturen van de Midianieten, die het land Israël plunderen en leegroven. Maar te midden van al deze ellende ziet God ook om naar Zijn volk. Hij roept Gideon op om het volk te bevrijden. Gideon krijgt zelfs van de HERE de opdracht om het altaar van Baäl te slopen, de Asjerapaal om te hakken en van dat hout een nieuw altaar voor de HEER te maken. Op dat altaar moet hij de prachtige stier van zijn vader Joas, die nota bene priester van Baäl is, offeren.

Gideon doet dat. De volgende ochtend ontdekt de stedelingen wat er gebeurd is. Al gauw komen ze erachter dat dit het werk is van Gideon. Als straf willen ze Gideon doden. Maar opmerkelijk genoeg neemt zijn vader het voor hem op. “U wilt het voor Baäl opnemen? U wilt hem te hulp komen? Wie het voor Baäl opneemt, zal nog voor de ochtend sterven. Als Baäl een god is, zal hij wel voor zichzelf opkomen als iemand zijn altaar heeft gesloopt” (Richt. 6:31)! Kennelijk was vader Joas er ook al niet meer zo van de goddelijke status van Baäl overtuigd.

We hebben vorige week in het nieuws gehoord van de verschrikkelijke aanslagen in Parijs. Dat wat christenen elke dag meemaken door IS, Al-Shabaab, Boko Haram en Al-Qaeda. Nu het opeens ook voor ons zo dichtbij komt wordt het opeen voor ons wereldnieuws. Ook onze koning, Z.M. Willem-Alexander noemt de aanslag een rechtstreeks aanval op vrijheid. Terecht. Maar diezelfde vrijheid wordt christenen in het Midden-Oosten al jarenlang ontnomen. Nog steeds worden dagelijks vele christenen verdreven, ontvoerd, mishandeld of zelfs vermoord o.a. door genoemde extremistische moslimorganisaties die menen in naam van Allah dit te moeten doen.

Maar christenen gaan zo niet te werk. Onze God is de enige echte en ware God. Hij schiep hemel en aarde. Hij is almachtig. Hij heeft ons niet nodig om het voor Hem op te nemen of Hem te wreken. Dat kan Hij Zelf heel goed. Daarom verdrijven of vermoorden christenen ook geen moslims. Christenen weten dat in deze wereld vervolging hun deel zal zijn als zij hun Heer en Heiland, de Here Jezus volgen. Zijn immers de profeten ook niet vervolgd (Matth. 5:11)? En is ook de Here Jezus, de volmaakte Zoon van God, niet dezelfde vervolging ten deel gevallen hier op aarde? Christenen worden juist opgeroepen om te bidden voor die hen vervolgen en hun vijanden lief te hebben (Matth. 5:43-48). Ook de Here Jezus bad aan het kruis voor degenen die Hem kruisigden (Luk. 23:34). En Stefanus bad voor degenen die hem stenigden (Hand. 7:60).

De opdracht van de apostel Paulus is duidelijk:

“Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn, want er staat geschreven dat de Heer zegt: ‘Het is aan Mij om wraak te nemen, Ik zal vergelden.” (Rom. 12:19). Paulus citeert hier uit Deut. 32:35, uit het lied van Mozes.

Door je zo op te stellen, kan het zelfs voorkomen dat je vervolgers en vijanden tot inkeer komen!

Christenen verschillen dan ook wezenlijk van moslimextremisten. Christenen zijn geen extremisten die geweld willen gebruiken om anderen te dwingen hetzelfde te denken zoals zij. Christenen willen geen geweld gebruiken om het onrecht te wreken dat hen door anderen is aangedaan. Christenen verdrijven en vermoorden niet, maar vertellen vrijmoedig van het reddende en bevrijdene Evangelie van de Zoon van God, de Here Jezus, Die stierf aan het kruis en opstond uit de dood. Christenen wreken daarom ook niet. Dat laten ze aan God over. Hij zal recht doen over al het onrecht, ook dat wat in het verborgene gebeurd. Christenen verdrijven en vermoorden om het zo voor God op te nemen. Onze God kan wel voor Zichzelf zorgen. En ook voor ons (Matth. 6:25-34).

Laten wij gelovigen op aarde dan ook leven in de kracht van onze God, net zoals Gideon dat deed. Laat ons afhankelijk zijn van Hem, en niet van onze eigen kracht. Christenen zijn ook strijders voor God. Maar niet met machinegeweren, tanks en raketwerpers. Christenen zaaien geen dood en verderf. Christenen zaaien het Evangelie. Christenen vechten, maar met geestelijke wapens. Met het Woord van God (=het zwaard van de Geest) en het gebed (Ef. 6:10-20).

Want we weten dat Hij zal eens terugkomen om Zijn eeuwige recht te laten zegevieren!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.