Afwijzing homoseksuele praktijken niet gebaseerd op de Bijbel?

Volgens Alain Verheij (ik hem van de studie bij het Nederlands Gereformeerd Seminarie) zouden er maar twee passages in de Bijbel staan die homoseksualiteit afkeuren. Leviticus 18:22 (herhaling in 20:13) en Romeinen 1. We lezen verder:

De eerste anti-homotekst staat in Leviticus 18. ‘Je mag niet het bed delen met een man zoals met een vrouw, dat is gruwelijk’, zegt de oude wetstekst. Twee hoofdstukken later wordt het nog eens herhaald, deze keer met als bijbehorende straf: de dood. Het is opmerkelijk dat deze tekst zoveel wordt aangehaald, schrijft Verheij, want verder wordt dit bijbelboek niet serieus genomen door christenen. Het verbiedt bijvoorbeeld ook het aanraken van ongestelde vrouwen, het eten van bloed en het dragen van kleding die van twee verschillende stoffen is gemaakt.

Maar ten eerste: wie het hele betoog uitleest, ziet dat het eindigt in een aanval van Paulus op de hypocrisie van zijn lezers. ‘Natuurlijk, u veroordeelt dit alles. Maar u bent evenmin te verontschuldigen. Het oordeel dat u over anderen velt, velt u over uzelf’. De auteur wilde zijn publiek er juist op aanspreken dat het veroordelen van anderen een verkeerde houding is voor christenen.

Ten tweede gebruikt Paulus het begrip ‘tegennatuurlijk’ op verschillende manieren. Waar hij homoseks hier tegennatuurlijk noemt, noemt Paulus het werk van God in dezelfde brief óók tegennatuurlijk, en dan is het plotseling een positieve kwalificatie.

Voor mijn gevoel staan er meer teksten in de Bijbel die direct over homoseksualiteit gaan: in het OT Gen. 19 (Sodom en Gomorrah), Richt. 19, en in het Nieuwe Testament 1 Kor. 6:9-11 en 1 Tim. 1:8. Geen van de teksten spreekt op positieve wijze over homoseksuele praktijken (1).

Maar ook de teksten over de schepping van de mens (Gen. 1:26-27) en het eerste huwelijk (Gen. 2:18-24) maken duidelijk dat God het huwelijk heeft ingesteld tussen man en vrouw alleen. En alleen binnen dat monogame huwelijk tussen man en vrouw is volgens de Bijbel seksualiteit toegestaan. De Here Jezus bevestigt het huwelijk tussen man en vrouw in Matth. 19:1-9 en Markus 10:1-12.

In de Bijbel is geen enkel voorbeeld te vinden van een goedgekeurde homoseksuele relatie. Monogame heteroseksuele relaties zijn de door de Schepper goedgekeurde norm.

Daarnaast worden in Lev. 18:22 en 20:1 homoseksuele relaties apart een “gruwel” genoemd. Dat geldt niet voor het aanraken van een vrouw die ongesteld is (18:19). Evenzo het dragen van kleren die geweven zijn uit twee soorten garen (Lev. 19:19, zie ook Deut. 22:9).

Belangrijk is dat Paulus het verbod op homoseskuele relaties in 1 Kor. 6:9 en 1 Tim. 1:10 baseert op Lev. 18:22 en 20:13. In de oude Griekse vertaling van het OT, de Septuaginta, is te zien dat Paulus het woord voor “knapenschenders” in 1 Kor. 6 en 1 Tim. 1 heeft samengesteld uit de Lev. 18 en 20 (2).

Christenen zullen Levitcus wel degelijk serieus nemen. Dat mag duidelijk zijn uit bijvoorbeeld de afwijzig van incesteuze relaties zowel bestialiteit.

En verder is duidelijk dat Paulus in Romeinen 1 veelvuldig teruggrijpt op het scheppingsverhaal in Gen. 1. Het is duidelijk dat Paulus homoseksuele relaties “tegen natuurlijk” noemt omdat deze nooit de bedoeling van de Schepper zijn geweest. In Rom. 11:17-24 gebruikt Paulus ook de woorden “tegen natuurlijk”. Maar uit het verband is al duidelijk wat Paulus daarmee bedoeld (3).

Christenen baseren hun afwijzing van homoseksuele praktijken dan ook wel degelijk en met goede redenen op de Bijbel. (4)

(1) http://robgagnon.net/2VRejoinder.htm

(2) James R. White and Jeffrey D. Niel, The Same Sex Controversy. Defending and Clarifying the Bible’s Message about Homosexuality, p. en http://apprising.org/2011/02/23/homosexuality-and-1-corinthians-69/

(3) Hays, Richard B., “Relations Natural and Unnatural: A Response to John Boswell’s Exegesis of Romans 1”, Journal of Religious Ethics 14, 1986, p. 185.

(4) http://robgagnon.net/homoAuthorityScripture.htm